Betingelser for bruk av tjenesten

Denne avtalen fastsetter betingelsene for bruk tjenester på nettstedet ReiseVenn, der tilgangen er begrenset med brukernavn og passord. Tjenestene er åpne for alle som aksepterer vilkårene i avtalen. Våre tjenester er kun tilgjengelig for, og kan kun brukes av personer som i henhold til lokal lovgiving er berettiget til å inngå juridisk bindene avtaler. De tjenester som Freeborn AS tilbyr i forbindelse med ReiseVenn, er rettet mot voksne personer over 18 år. ReiseVenn har rett til å si opp den enkeltes medlemskap uten noen form for begrunnelse. Ved opprettelse av en profil med brukernavn og passord, erklærer man samtidig at man har lest og akseptert gjeldende Brukervilkår og Personvernregler. Disse er gjort tilgjengelig på websiden.

Konseptet

ReiseVenn er et konsept som er utviklet og driftes av Freeborn AS, som også er eier av nettstedet. ReiseVenn er et sosialt nettverk som gir registrerte brukere muligheten til å kommunisere med andre som skal ut å reise og søker noen å reise sammen med.

1. Formål

Tjenestene skal bare brukes av privatpersoner til private formål. Tjenestene kan ikke benyttes i tilknytning til næringsvirksomhet eller til distribusjon av reklame eller annen uvedkommende informasjon.

2. Brukernavn og passord

For å få tilgang til tjenestene må det opprettes en brukerprofil. Brukere kan selv fritt velge brukernavn ved registrering av profil, såfremt brukernavnet ikke er registrert tidligere. Brukernavnet må ikke være identisk med, eller være egnet til forveksling med offisielle tjenester, firmanavn, eller navn som er beskyttet gjennom lov. Benyttelse av brukernavn som kan forveksles med ReiseVenns ansatte, deres titler eller pseudonymer er heller ikke tillatt. Brukeren kan ikke på noen som helst måte utgi seg for å være eller representere andres identiteter.

Passordet skal behandles konfidensielt. Brukeren forplikter seg til å ikke gi bort passordet, og til å ikke benytte passord på en måte som gir uvedkommende adgang til dette. Dersom brukeren har grunn til å tro at passordet kan ha blitt kjent for andre, skal han uten ugrunnet opphold endre sitt passord fra sin profil. Brukeren skal umiddelbart melde fra til ReiseVenn hvis det mistenkes at uvedkommende har fått kjennskap til passordet. ReiseVenn skal så raskt som praktisk mulig etter å ha mottatt slik melding, stenge tilhørende brukerkonto for adgang til tjenestene.

3. Brukerens ansvar

Som bruker har du eneansvar for all informasjon i din profil. Du er også ansvarlig for all kommunikasjon med andre av nettstedets brukere. ReiseVenn kan av praktiske årsaker ikke overvåke eller kontrollere bruken av nettsidene til enhver tid. Du erklærer deg herved, i likhet med alle våre brukere, eneansvarlig for lovligheten av dine handlinger i henhold til det lokale lovverk. Hvert enkelt medlem har erklært seg innforstått med disse betingelsene og ReiseVenn påtar seg derfor ikke noe ansvar i forbindelse med brukernes handlinger.

Når du meddeler informasjon i din profil på ReiseVenn er du eneansvarlig for innholdet. ReiseVenn er passiv distributør og publiserer din informasjon uten ansvar for det du velger å skrive. ReiseVenn kan uten advarsel fjerne hele eller deler av din informasjon dersom det ansees som nødvendig eller passende for at sidene i sin helhet skal fremstå som seriøse. ReiseVenn kan også fjerne all tekst og alle bilder som kan skade firmaets omdømme.

Du forplikter at din informasjon ikke er:

1. Injurierende, ærekrenkende, forulempende, truende eller uanstendig.
2. Av pornografisk karakter eller inneholder pornografi i noen form.

Brukeren er ansvarlig for at tjenestene brukes i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende betingelser, herunder for alt materiale som han/hun mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig via ReiseVenn.no.

Brukeren må ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder informasjon som bryter med personvern eller som er ærekrenkende, hatefullt, sjikanøst, vulgært, rasistisk, fordømmende, støtende eller truende. Brukeren må ikke bidra til spredning av datavirus, eller på noen måte bedrive aktiviteter som er egnet til å sabotere tjenesten. Informasjon som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren eller med hjemmel i lov, såfremt rettighetshaveren er andre enn deg selv.

Brukeren skal heller ikke bruke ReiseVenns tjenester til å tilby eller etterspørre seksuelle tjenester i bytte mot betaling, husvære eller annet vederlag, drive eller markedsføre kommersielle tjenester, pyramide-/pengespill eller annen virksomhet som ikke er forenlig med tjenestenes karakter eller i strid med norsk lov.

Brukeren skal holde ReiseVenn skadesløs for tap forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller for krav fra tredjemann basert på brukerens bruk av tjenesten.

Det er viktig at du opptrer ordentlig og hensynsfullt overfor de andre brukerne. Du kan ikke forulempe andre ved å innby til kommunikasjon med dem dersom de klart og tydelig har bedt deg om å slutte med dette. Det er ditt ansvar å sørge for at din atferd overfor andre medlemmer er lovlig og i henhold til lokalt lovverk. Dersom du ikke etterkommer dette, løser du automatisk ReiseVenn fra alle krav, handlinger, søksmål eller rettsforfølgelser du kunne hatt overfor ReiseVenn.

Du kan ikke bruke ReiseVenns tjenester til å utplassere eller sende materiale som kan virke fornærmende eller støtende på andre brukere. Dette gjelder også seksuelt ladet materiale i form av tekst, bilder eller multimedia.

5. Endring av brukervilkår

ReiseVenn forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene til enhver tid. Om dette skulle bli aktuelt vil vi informere om de endrede vilkårene på våre nettsider. Som bruker er du også forpliktet av de endrede vilkårene fra og med den tid de trår i kraft. Utover dette kan ikke denne bruksavtalen bli endret på noe vis.

6. Behandling av personopplysninger

ReiseVenn behandler all informasjon som kan knyttes til deg som bruker av ReiseVenns tjenester i overensstemmelse med Personopplysningsforskriften fra Datatilsynet, norsk lov og brukeravtalen.

ReiseVenn skal ha et datateknisk sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med norsk lov og alminnelige anerkjente krav i bransjen.

Brukeren samtykker i at ReiseVenn kan benytte de opplysningene som brukeren har registrert til direkte eller indirekte markedsføringshenvendelser, via digitale distribusjonsavtaler. Videre samtykker brukeren i at dennes registrerte data, kan benyttes til statistikk og segmentering av ulike brukergrupper, til internt bruk eller overfor tredjepart godkjent av ReiseVenn.

Noen av opplysningene tilknyttet brukerkontoen, kan brukeren selv velge å gjøre usynlig for andre brukere. ReiseVenn har ikke ansvar for brukere som ved feil viser opplysninger til andre brukere.

I informasjonen om deg som vises til andre brukere oppgis det ikke ditt virkelige navn eller telefonnummer. Vi anbefaler heller ikke at du oppgir e-postadresse eller annen kontaktinformasjon i den valgfrie beskrivelsen av deg selv.

7. Behandling av publisert innhold

Brukeren samtykker i at ReiseVenn fritt kan benytte alt tekst- og bildemateriell som brukeren selv har tilgjengeliggjort for allmenheten via sin brukerkonto.

8. Endring, opphør

Avtalen er personlig og kan ikke overdras av brukeren.

Ved inaktivitet på en konto i over 6 mnd kan ReiseVenn slette data som brukeren har registrert. Etter særskilt avtale med brukeren kan dette også gjøres tidligere.

ReiseVenn har rett til med rimelig eller lovmessig frist å endre avtalen, samt å endre eller legge ned tjenestene, registreringsrutiner, tekniske spesifikasjoner og virkemåte for tjenestene.

ReiseVenn forbeholder seg retten til å bringe avtalen til opphør ved mislighold fra brukerens side. Slikt opphør kan ved vesentlig mislighold skje uten forhåndsvarsel. ReiseVenn har rett til å overføre avtalen helt eller delvis til andre.

9. Lovvalg, tvisteløsning

Uenighet om tolkning eller gjennomføring av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis ikke minnelig ordning oppnås skal uenigheten løses ved de ordinære domstoler.

Denne avtalen skal reguleres av norsk lov, ikke noe annet lands lover enn den norske skal gjelde.

1. Bestemmelser i denne avtalen kan løsrives og, dersom noen av bestemmelsene i denne bruksavtalen er funnet ugyldig eller ikke mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes og de resterende bestemmelser bli håndhevet.
2. Om ReiseVenn ikke foretar seg noe i forbindelse med et eventuelt brudd du måtte gjøre på denne bruksavtalen, så har ReiseVenn fortsatt rettighet til å handle ved et eventuelt nytt brudd.
3. Denne bruksavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom ReiseVenn og deg med hensyn til dens innhold. Den kan ikke, på bakgrunn av at ReiseVenn utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.

4. ReiseVenns ansvar

ReiseVenn er uten ansvar for brukerens aktiviteter og informasjon som brukeren mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig for andre.

ReiseVenn fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

ReiseVenn er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene. ReiseVenn forbeholder seg retten til, uten forhåndsvarsel, å fjerne eller endre informasjon som etter ReiseVenns vurdering er i strid med denne avtalen, norsk lov eller informasjon som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot ReiseVenn.

ReiseVenn forbeholder seg retten til å slette profilen og si opp ett hvert medlemskap til personer som bryter med våre brukervilkår. Dette vil skje automatisk og uten forvarsel dersom et medlem er mistenkt for å ha engasjert seg i noe som helst bedragersk eller kriminelt forbundet med våre tjenester. Dette kan skje når som helst uten begrensninger og uten begrunnelse. ReiseVenn har ingen forpliktelser overfor deg dersom du innstiller eller sier opp din konto. Du sier herved fra deg alle rettigheter du kan ha mot ReiseVenn vedrørende en slik handling.

Dersom en profil blir ansett som upassende kan ReiseVenn deaktivere denne inntil det aktuelle innholdet er blitt endret. ReiseVenn er berettiget til å kunne fjerne hele eller deler av enhver profil plassert på dens nettsider uten begrunnelse. ReiseVenn, har i så fall, ingen forpliktelser overfor deg. Du sier med dette fra deg alle rettigheter du kan ha hatt ovenfor ReiseVenn vedrørende inngrep i din profil.

ReiseVenn overvåker ikke kommunikasjonen mellom brukerne. ReiseVenn kan derfor ikke lastes for eventuelle konflikter eller andre problemer som måtte oppstå mellom brukerne.

ReiseVenn er ikke ansvarlig for informasjon eller innhold lagt ut på nettsidene eller oversendt via våre tjenester.

ReiseVenn er ikke forpliktet til å ta kritisk stilling til informasjon som brukere legger ut på sidene. ReiseVenn er derfor ikke ansvarlig for å sørge for at medlemmer følger de vilkårene som beskriver hva som er akseptabel atferd. ReiseVenn gjør herved oppmerksom på at det kan være risiko forbundet med kontakt med internettbrukere som handler utfra begrensede forutsetninger, gir falske opplysninger eller har kriminelle hensikter. ReiseVenn gir heller ingen garanti for at brukere ikke er mindreårige personer. Vi oppfordrer deg derfor til å utvise forsiktighet og å bruke fornuft når du ønsker å komme i kontakt med andre brukere. Ettersom ReiseVenn ikke kjenner den faktiske identiteten til brukerne, kan selskapet heller ikke ta ansvar for å kontrollere deres bakgrunn eller at de opplysninger de gir er korrekte.

ReiseVenn er ikke ansvarlig for skade påført bruker med mindre denne kan føres tilbake til grov uaktsomhet hos ReiseVenn. ReiseVenn er under enhver omstendighet kun ansvarlig for brukerens direkte utgifter som følge av den erstatningsbetingende handling. Krav som nevnt må fremmes innen en uke etter den skadelidte fikk kunnskap om skaden og ReiseVenns ansvar er oppad begrenset til NOK 1.500 pr. skadetilfelle.